Εταιρική Υπευθυνότητα

Θεμελιώδης άξονας της επιχειρηματικής στρατηγικής των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Άρτας ΑΒΕΕ είναι η ανάπτυξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Ο τόπος όπου ασκείται η επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι για μας κρίσιμο πεδίο εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας. Έτσι, υιοθετούμε κοινωνικές δράσεις που εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Μέσα από αυτό το πρίσμα η διάθεση και η ενέργειά μας για συμμετοχή και συνεισφορά μάς καθορίζουν ως μέλη μιας κοινωνίας που λειτουργεί ποιοτικά, συλλογικά, ανθρώπινα.

Ως σήμερα η εταιρική μας υπευθυνότητα εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, και με σειρά ενεργειών που αφορούν τη στάση της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, όπως η σταθερή προσφορά προϊόντων σε φορείς, τοπικούς συλλόγους και ΜΚΟ, στο πλαίσιο της σύμπραξης και της ανταπόκρισης της εταιρείας στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη, με οικονομικές ενισχύσεις είμαστε πάντα κοντά σε ό,τι προάγει τον τόπο μας και δίνει αξία στο μέλλον του, όπως ο αθλητισμός, η παιδεία, ο πολιτισμός.

Επιθυμώντας να λειτουργούμε και να προχωρούμε σε σύμπνοια τόσο με τον γεωγραφικό τόπο ο οποίος μας φιλοξενεί όσο και με τις σύγχρονες επιταγές για θέματα διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, στα άμεσα σχέδιά μας βρίσκεται η περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

>> Ζούμε Άρτα, μαζί! Πάσχα 2013

>> Χορηγία της 9ης Πανελλήνιας Κατασκηνωτικής Συνάντησης Canyoning

>> Τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας στην Ώρα της Γης